Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van frank:raak voor zover één en ander betrekking heeft op het bemiddelen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever op een overeenkomst met frank:raak zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met Opdrachtgever.
5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen frank:raak en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
8. Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes, aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en prijzen van frank:raak, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Een overeenkomst tussen frank:raak en Opdrachtgever komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Nadat Opdrachtgever frank:raak een opdracht heeft verstrekt, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien Opdrachtgever door middel van een email de opdracht bevestigt of indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
3. Een kandidaat wordt geacht te zijn geïntroduceerd aan Opdrachtgever, nadat Opdrachtgever de persoonlijke webpagina van de kandidaat vanuit frank:raak heeft toegestuurd gekregen, of wanneer de kandidaat door frank:raak mondeling is voorgesteld.
4. Voor elke kandidaat door frank:raak geïntroduceerd en door Opdrachtgever aangesteld, ook voor een andere functie dan waarvoor de oorspronkelijke opdracht was verstrekt, is Opdrachtgever aan frank:raak het volledige honorarium verschuldigd.
5. Indien Opdrachtgever en kandidaat overeenstemming bereiken over een dienstverband, dient Opdrachtgever frank:raak hieromtrent binnen één week na overeenstemming volledig te informeren.

3. Aansprakelijkheid

1. frank:raak pleegt jegens Opdrachtgever eerst wanprestatie, indien een door frank:raak ter beschikking gestelde medewerker bij de uitvoering van de opdracht tekortschiet op een wijze, die een goede, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelende medewerker in het betreffende vakgebied had kunnen en moeten vermijden en nadat frank:raak door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en frank:raak aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
2. De totale aansprakelijkheid van frank:raak in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en in geval van onrechtmatige daad, is beperkt tot het totaal van de op grond van de daarop betrekking hebbende overeenkomst aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen exclusief B.T.W.
3. Zowel bij toerekenbare tekortkoming als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van frank:raak voor enige andere schade dan directe schade waaronder indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Opdrachtgever vrijwaart frank:raak voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken medewerker. Indien frank:raak, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en frank:raak in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft frank:raak voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
5. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever tijdig nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij frank:raak ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van zes maanden na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk zes maanden nadat de in de opdrachtbevestiging genoemde opdracht is geëindigd.

4. Werving en selectie

1. frank:raak accepteert werving & selectie opdrachten op basis van “No cure No pay”.
2. Voor de uitvoering van een opdracht tot werving en selectie wordt door frank:raak een bemiddelingsfee in rekening gebracht ter hoogte van het bruto maandsalaris behorend bij de functie die is vervuld, tenzij anders overeengekomen. De eerste 50% van de bemiddelingsfee wordt gefactureerd bij de aanstelling van de kandidaat door Opdrachtgever, de tweede 50% van de bemiddelingsfee wordt gefactureerd bij verlenging van de proeftijd van de kandidaat of, bij het ontbreken van een proeftijd, één kalendermaand na de aanstelling van de kandidaat.
3. Alle door frank:raak opgegeven bemiddelingsfees zijn exclusief BTW en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Onder het bruto maandsalaris verstaat frank:raak het bruto basissalaris per maand. exclusief vastgelegde vaste inkomensbestanddelen, zoals het bruto jaarsalaris inclusief. Variabele bonussen / provisieregelingen, toeslagen, vakantiegeld en/of vaste 13e en 14e maand worden hier niet onder verstaan.
5. Indien het bedoelde dienstverband een deeltijdfunctie betreft, wordt de bemiddelingsfee berekend op basis van een volledige werkweek, zoals bij de opdrachtgever gebruikelijk is.
6. Indien Opdrachtgever een door frank:raak aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en binnen 24 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende Opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

5. Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van frank:raak. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan frank:raak geldt niet als bevrijdende betaling.
2. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij frank:raak zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
3. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van frank:raak op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl frank:raak tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 500 (vijfhonderd) Euro.
5. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door Opdrachtgever in mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen.
6. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan frank:raak nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6. Overige zaken

1. Een opdracht tot werven en selecteren geldt als inspanningsverbintenis. Voor de beslissing om met een geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk. frank:raak zal tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat Opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht.
2. Opdrachtgever vrijwaart frank:raak tegen alle afspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van frank:raak samenhangen of zouden kunnen samenhangen.
3. frank:raak sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten – daaronder begrepen gevolgschade /verliezen – van kandidaten die mede als gevolg van opdrachtuitvoering bij Opdrachtgever in dienst zijn getreden.
4. frank:raak houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra opdrachtgevers schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
5. Het is Opdrachtgever verboden informatie / gegevens van voorgestelde kandidaten te verstrekken aan derden. Bij overtreding wordt de werkgever gehouden aan het betalen van de reguliere bemiddelingsfee.
6. Op alle met frank:raak gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ongeacht of Opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.
7. Bij verschillen van inzicht tussen frank:raak en Opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht of de uitlegging van deze overeenkomst zal door partijen te goeder trouw en met de grootste spoed een oplossing worden gezocht.

Versie: FVB2018007
Kamer van Koophandel: 72353678