Privacy statement

frank:raak verwerkt persoonsgegeven van haar sollicitanten, kandidaten, klanten, prospects en andere contactpersonen. frank:raak is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. frank:raak ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit Privacy Statement laten we u weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als u onze websites gebruikt en/of u inschrijft bij frank:raak en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. U dient zich ervan bewust te zijn dat frank:raak niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Wie is frank:raak

frank:raak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 72353678, verricht werving en selectie en brengt vraag en aanbod op de Amsterdamse arbeidsmarkt samen. frank:raak is gevestigd in Amsterdam, Pieter Lastmankade 69-1, 1075 KN en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming).

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. Denk daarbij o.a. aan jobboards of LinkedIn. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze (hr) dienstverlening, te weten: arbeidsbemiddeling / werving & selectie.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

– vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
– u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen, dit gebeurt deels door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een search-agent);
– u te benaderen over vacatures die voor u interessant zouden kunnen zijn en eventueel nieuwsbrieven met informatie die voor u interessant zou kunnen zijn. U kunt zich voor deze diensten ook afmelden;
– uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een (interim) opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc;
– een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
– een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
– als we een werknemers- of personeels-/ bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze (hr) dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om (onder andere) de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

– NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
– geboortegegevens, leeftijd, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht;
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
– gegevens over trainingen/cursussen en opleidingen en/of testen die u hebt gevolgd of gedaan;
– gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
– pasfoto (op vrijwillige basis).

Op het moment dat u door frank:raak wordt voorgesteld aan een werkgever:

– Gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
– Karakteriserende informatie die een persoonlijk beeld schetst van een kandidaat, anders dan arbeids(verleden) gerelateerde informatie, zoals bijvoorbeeld: vrijetijdsbesteding, persoonlijke interesses, door de kandidaat aangeleverd beeldmateriaal;
– VAR-verklaring, werkvergunning.

Wanneer u beeldmateriaal aanlevert, geeft u daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Publicatie geschiedt enkel wanneer u wordt voorgesteld aan een werkgever en is beveiligd met inloggegevens die enkel aan de werkgever en de kandidaat worden verstrekt. Op elk moment kunt u het beeldmateriaal weer laten verwijderen.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten) delen

frank:raak kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Sollicitanten / Kandidaten (die (nog) niet via frank:raak zijn bemiddeld):

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor frank:raak heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door frank:raak, tenzij u via ons of een publieke manier (bijv. een jobboard) aangeeft weer op zoek te zijn naar een baan.
Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

Sollicitanten / Kandidaten (die via frank:raak zijn bemiddeld):

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot één jaar na bemiddeling.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor frank:raak.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u zichzelf uitschrijven. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door frank:raak. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door frank:raak, tenzij u via ons of een publieke manier (bijv. een jobboard) aangeeft weer op zoek te zijn naar een baan.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

frank:raak verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) om een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

– namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

frank:raak kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin frank:raak hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. frank:raak heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Inzage en/of wijzigen en/of verwijderen gegevens

Voor kandidaten en zakelijke relaties:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen via info@frank:raak.nl.

Voor overige relaties:

U heeft recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen via info@frank:raak.nl.

Aansprakelijkheid

Onze website bevat links naar andere websites. frank:raak is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere websites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze website verlaat en om het privacy statement van elke website te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website.
frank:raak is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op de website van frank:raak. Evenmin is frank:raak verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. frank:raak is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat om de gegevens die van- en naar onze website worden verzonden, te beveiligen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden, kan echter niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft
bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website door de systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Beveiliging

frank:raak neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van frank:raak maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij doen dit ook aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is frank:raak met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door frank:raak verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met frank:raak. U kunt schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@frankraak.nl of frank:raak, Pieter Lastmankade 69-1, 1075 KN, Amsterdam.

Veranderingen

Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in ons Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit Privacy Statement te raadplegen. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van frank:raak. Deze versie (V1-0718) is opgesteld in juli 2018.